Priljubljene (0)

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »2 ZA 1 TEKOČINA ZA MILNE MEHURČKE 956 ml«

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »2 ZA 1 TEKOČINA ZA MILNE MEHURČKE 956 ml«

§ 1.
Splošne določbe

1. Ta pravila (v nadaljnjem besedilu: »Pravila«) določajo splošne pogoje promocijske akcije »2 za 1 tekočina za milne mehurčke 956 ml

3. Promotor Promocijske akcije je družba Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., s sedežem na Tržaški cesti 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 7176457000, z osnovnim kapitalom 260.000,00 EUR, ID za DDV: SI 35294515.

4. Promocijska akcija poteka v vseh trgovinah verige PEPCO, odprtih v Sloveniji v času njihovega obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: »Trgovine PEPCO«).

5. Promocijska akcija poteka od 11.7.2024 do 24.7.2024, ali do poteka zalog izdelkov, ki jih pokriva Promocijska akcija (v nadaljnjem besedilu: »obdobje promocijske kampanje«).

6. Promocijska akcija zajema vse izdelke kategorij, opredeljenih v Prilogi št. 1 Pravil (v nadaljnjem besedilu: »Promocijski izdelki«).

§ 2.
Pogoji in določila promocijske kampanje

1. Udeleženec Promocijske akcije (v nadaljnjem besedilu: »udeleženec«) je lahko vsaka oseba, ki v času trajanja Promocijske akcije kupi v Trgovinah PEPCO vsaj dva Promocijska izdelka (v nadaljnjem besedilu: »nabor izdelkov«) v enem nakupu (tj. nakup, evidentiran na posameznem davčnem računu oz. na posameznem računu z obračunanim DDV) pod pogoji, določenimi v Pravilih.

2. Udeležencu, ki kupi nabor izdelkov v enem nakupu (nakup evidentiran na enem fiskalnem računu, tj. enem računu z obračunanim DDV), se upošteva popust v višini ½ zneska cenejšega izdelka vključenega v Promocijsko akcijo, in sicer tako, da sistem odšteje ½ zeska ugodnejšega izdelka in se popust sorazmerno porazdeli na oba izbrana izdelka, ki sta del nabora izdelkov Promocijske akcije.

3. Udeleženec lahko v okviru ene transakcije (na enem računu ali enem DDV računu) kupi več promocijskih izdelkov.

4. Popust se obračuna na blagajni. Popust se upošteva na cene, navedene na akcijskem seznamu izdelkov.

5. Promotor določa, da je število promocijskih izdelkov v okviru promocijske akcije omejeno, dobavljivost posameznih promocijskih izdelkov pa se lahko v posameznih poslovalnicah PEPCO razlikuje.

6. Promocijske izdelke, kupljene v okviru Promocijske akcije, se lahko vrne v skladu s Pravili »jamstva vračila denarja«, ki so na voljo na www.pepco.si. V primeru vračila udeleženec prejme vračilo kupnine vrnjenega Promocijskega izdelka, upoštevajoč obračunan popust, tj. v znesku, ki je zapisano na davčnem računu.

§ 3.
Pritožbe

1. V primeru, da je bila Promocijska akcija izvedena v nasprotju s pravili, ima udeleženec pravico vložiti pritožbo.

2. Pritožba se lahko vloži v 30 dneh po dnevu, ko je udeleženec sodeloval v Promocijski akciji. Če se pritožba nanaša na stvarne napake kupljenega Promocijskega izdelka (artikel ima vidne ali skrite poškodbe/okvare), zahtevek udeleženec poda na način in v rokih, kot jih predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov.

3. Pritožba se lahko vloži:
• po elektronski pošti, na elektronski naslov: info.hrsi@pepco.eu, oz
• po pošti, na naslov: Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, oz.
• v kateri koli Trgovini PEPCO.

4. Udeleženec mora v svoji pritožbi navesti svoje podatke, zaradi obvestitve o izidu postopka obravnavanja pritožbe, poleg tega pa mora navesti razlog za svojo pritožbo, opredeliti svoj zahtevek in opisati okoliščine, ki utemeljujejo vloženo pritožbo.

5. Za poenostavitev postopka obravnave pritožb mora udeleženec svoji pritožbi priložiti fotokopijo ali skenirano kopijo dokazila o nakupu Promocijskih izdelkov v Trgovinah PEPCO.

6. Pritožbe obravnava Promotor. Udeleženec, ki je vložil pritožbo, bo prejel potrdilo Promotorja o prejemu svoje pritožbe nemudoma, vendar najkasneje v 8 dneh, o končni odločitvi pa bo obveščen v 15 dneh od dneva, ko je Promotor prejel pritožbo.

7. Udeleženec bo o odločitvi glede svoje pritožbe obveščen v obliki, v kateri je vložil pritožbo, ali v kateri koli drugi obliki, o kateri se dogovorita udeleženec in Promotor.

§ 4.
Osebni podatki

1. Upravljavec osebnih podatkov udeležencev (»upravljavec«) v smislu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«) je Promotor.

2. Pravice do varstva osebnih podatkov se lahko uveljavljajo prek pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na info.hrsi@pepco.eu.

3. Osebni podatki udeležencev se obdelujejo za namen in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, na podlagi zakonitih interesov, ki jih upravljavec zasleduje v skladu s členom 6(1)(f) GDPR.

4. Razkritje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za zgoraj navedene namene, vključno z namenom in v obsegu, ki je potreben za izvajanje promocijske kampanje. Te informacije so strogo zaupne in jih uporablja samo upravljavec v skladu s politiko zasebnosti.

5. Osebni podatki se lahko dajo na razpolago subjektom, ki so pooblaščeni za njihovo prejemanje izključno na podlagi zakonskih določil.

6. Upravljavec lahko tretjim osebam zaupa obdelavo osebnih podatkov na podlagi pisne pogodbe izključno za namen, ki ga določi upravljavec in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, v skladu z 28. členom GDPR.

7. Osebni podatki ne bodo posredovani nobeni tretji državi ali mednarodni organizaciji.

8. Osebni podatki bodo shranjeni za obdobje, potrebno za doseganje ciljev, vključno z izvajanjem Promocijske akcije, za obdobje, potrebno za dokončanje te promocijske kampanje.

9. Udeleženec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka ali izbrisa podatkov, do omejitve obdelave podatkov, do omejitve prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora ali umika privolitve za takšno obdelavo osebnih podatkov v kateremkoli trenutku. Uveljavljanje pravice do preklica privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred umikom privolitve.

10. Udeleženci imajo pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, tel. 00386 (0)1230 97 30, kadarkoli ocenijo, da je obdelava njihovih osebnih podatkov v nasprotju z določbami GDPR.

§ 5.
Končne določbe

1. Pravila promocijske akcije so dostopna v Trgovinah PEPCO in na spletni strani www.pepco.si.

2. Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se urejajo skladno s slovensko zakonodajo.

3. Morebitne spore iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz Promocijske akcije bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge:

– Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji
– Priloga št. 2 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta

Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji

Tekočina za milne mehurčke 956 ml – številka PLU 349590

Priloga št. 2 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta

Ob nakupu dveh promocijskih izdlekov v Naboru se popust obračuna v višini cene cenejšega promocijskega izdelka. V primeru nakupa večjega števila promocijskih izdelkov v naboru, se promocijski izdelki razvrstijo glede na njihovo ceno, popust pa se prizna v znesku, ki predstavlja seštevek cene X najcenejših promocijskih izdelkov, kjer je X število pojavitev 2 promocijskih izdelkov v naboru.
Popust je vključen v ceno vseh kupljenih promocijskih izdelkov, ki so v naboru, sorazmerno njihovi ceni.

Način obračunavanja popusta
Primer

Udeleženec kupi dva promocijska izdelka
– prvi po ceni na etiketi 2,50 EUR
– drugi po ceni na etiketi 2,50 EUR

Znesek popusta za ta nabor je 2,50 EUR. Popust je vključen v račun sorazmerno v cenah obeh promocijski izdelkov, ki bodo po upoštevanju popusta znašale 1,25 EUR oziroma 1,25 EUR. Po obračunu popusta bo udeleženec za ta komplet plačal skupno 2,50 EUR (namesto 5,00 EUR).

Deli:

Zakaj se splača kupovati v Pepco?

Vedno smo blizu vas

Trgovine Pepco so na voljo skoraj po vsej državi.

Vedno nizke cene

V trgovinah Pepco noste našli vse kar potrebujete, po nizkih cenah.

Široka izbira

V trgovinah Pepco boste našli široko paleto izdelkov zase, svojo družino in dom.

Kupujte z zaupanjem

Imate 30-dnevno pravico vrnitve blaga v kateri koli trgovini v državi.