Priljubljene (0)

Moja trgovina

0

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »3 ZA 2 SVEČE IZ KOLEKCIJE HOME PREMIUM EDITION«

PRAVILA PROMOCIJSKE AKCIJE NA »3 ZA 2 SVEČE IZ KOLEKCIJE HOME PREMIUM EDITION«

§ 1.
Splošne določbe

1. Ta pravila (v nadaljnjem besedilu: »Pravila«) določajo splošne pogoje promocijske akcije »3 za 2 sveče iz kolekcije Home Premium Edition« (v nadaljnjem besedilu: »Promocijska akcija«).

2. Seznam izdelkov, ki so del promocije, je na voljo v Prilogi 1. tem Pravilom.

3. Promotor Promocijske akcije je družba Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., s sedežem na Tržaški cesti 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 7176457000, z osnovnim kapitalom 260.000,00 EUR, ID za DDV: SI 35294515.

4. Promocijska akcija poteka v vseh trgovinah verige PEPCO, odprtih v Sloveniji v času njihovega obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: »Trgovine PEPCO«).

5. Promocijska akcija poteka od 20.6. do 26.6.2024, ali do poteka zalog izdelkov, ki jih pokriva Promocijska akcija (v nadaljnjem besedilu: »obdobje promocijske kampanje«).

6. Promocijska akcija zajema vse izdelke kategorij, opredeljenih v Prilogi št. 1 Pravil (v nadaljnjem besedilu: »Promocijski izdelki«).

§ 2.
Pogoji in določila promocijske kampanje

1. Udeleženec Promocijske akcije (v nadaljnjem besedilu: »udeleženec«) je lahko vsaka oseba, ki v času trajanja Promocijske akcije kupi v Trgovinah PEPCO vsaj tri Promocijske izdelke (v nadaljnjem besedilu: »nabor izdelkov«) v enem nakupu (tj. nakup, evidentiran na posameznem davčnem računu oz. na posameznem računu z obračunanim DDV) pod pogoji, določenimi v Pravilih.

2. Udeležencu, ki kupi nabor izdelkov v enem nakupu (nakup evidentiran na enem fiskalnem računu, tj. enem računu z obračunanim DDV), se upošteva popust v višini najugodnejšega vključenega v Promocijsko akcijo, in sicer tako, da sistem odšteje znesek najugodnejšega izdelka in se popust sorazmerno porazdeli na vse tri izbrane izdelke, ki so del nabora izdelkom Promocijske akcije.

3. Udeleženec lahko v okviru ene transakcije (na enem računu ali enem DDV računu) kupi več promocijskih izdelkov.

4. Popust se obračuna na blagajni. Popust se upošteva na cene, navedene na akcijskem seznamu izdelkov.

5. Promotor določa, da je število promocijskih izdelkov v okviru promocijske akcije omejeno, dobavljivost posameznih promocijskih izdelkov pa se lahko v posameznih poslovalnicah PEPCO razlikuje.

6. Promocijske izdelke, kupljene v okviru Promocijske akcije, se lahko vrne v skladu s Pravili »jamstva vračila denarja«, ki so na voljo na www.pepco.si. V primeru vračila udeleženec prejme vračilo kupnine vrnjenega Promocijskega izdelka, upoštevajoč obračunan popust, tj. v znesku, ki je zapisano na davčnem računu.

§ 3.
Pritožbe

1. V primeru, da je bila Promocijska akcija izvedena v nasprotju s pravili, ima udeleženec pravico vložiti pritožbo.

2. Pritožba se lahko vloži v 30 dneh po dnevu, ko je udeleženec sodeloval v Promocijski akciji. Če se pritožba nanaša na stvarne napake kupljenega Promocijskega izdelka (artikel ima vidne ali skrite poškodbe/okvare), zahtevek udeleženec poda na način in v rokih, kot jih predpisuje Zakon o varstvu potrošnikov.

3. Pritožba se lahko vloži:
• po elektronski pošti, na elektronski naslov: info.hrsi@pepco.eu, oz
• po pošti, na naslov: Pepco, trgovina na drobno, d.o.o., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, oz.
• v kateri koli Trgovini PEPCO.

4. Udeleženec mora v svoji pritožbi navesti svoje podatke, zaradi obvestitve o izidu postopka obravnavanja pritožbe, poleg tega pa mora navesti razlog za svojo pritožbo, opredeliti svoj zahtevek in opisati okoliščine, ki utemeljujejo vloženo pritožbo.

5. Za poenostavitev postopka obravnave pritožb mora udeleženec svoji pritožbi priložiti fotokopijo ali skenirano kopijo dokazila o nakupu Promocijskih izdelkov v Trgovinah PEPCO.

6. Pritožbe obravnava Promotor. Udeleženec, ki je vložil pritožbo, bo prejel potrdilo Promotorja o prejemu svoje pritožbe nemudoma, vendar najkasneje v 8 dneh, o končni odločitvi pa bo obveščen v 15 dneh od dneva, ko je Promotor prejel pritožbo.

7. Udeleženec bo o odločitvi glede svoje pritožbe obveščen v obliki, v kateri je vložil pritožbo, ali v kateri koli drugi obliki, o kateri se dogovorita udeleženec in Promotor.

§ 4.
Osebni podatki

1. Upravljavec osebnih podatkov udeležencev (»upravljavec«) v smislu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, »GDPR«) je Promotor.

2. Pravice do varstva osebnih podatkov se lahko uveljavljajo prek pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na info.hrsi@pepco.eu.

3. Osebni podatki udeležencev se obdelujejo za namen in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, na podlagi zakonitih interesov, ki jih upravljavec zasleduje v skladu s členom 6(1)(f) GDPR.

4. Razkritje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar potrebno za zgoraj navedene namene, vključno z namenom in v obsegu, ki je potreben za izvajanje promocijske kampanje. Te informacije so strogo zaupne in jih uporablja samo upravljavec v skladu s politiko zasebnosti.

5. Osebni podatki se lahko dajo na razpolago subjektom, ki so pooblaščeni za njihovo prejemanje izključno na podlagi zakonskih določil.

6. Upravljavec lahko tretjim osebam zaupa obdelavo osebnih podatkov na podlagi pisne pogodbe izključno za namen, ki ga določi upravljavec in v obsegu, ki je potreben za vodenje Promocijske akcije, v skladu z 28. členom GDPR.

7. Osebni podatki ne bodo posredovani nobeni tretji državi ali mednarodni organizaciji.

8. Osebni podatki bodo shranjeni za obdobje, potrebno za doseganje ciljev, vključno z izvajanjem Promocijske akcije, za obdobje, potrebno za dokončanje te promocijske kampanje.

9. Udeleženec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka ali izbrisa podatkov, do omejitve obdelave podatkov, do omejitve prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora ali umika privolitve za takšno obdelavo osebnih podatkov v kateremkoli trenutku. Uveljavljanje pravice do preklica privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred umikom privolitve.

10. Udeleženci imajo pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, tel. 00386 (0)1230 97 30, kadarkoli ocenijo, da je obdelava njihovih osebnih podatkov v nasprotju z določbami GDPR.

§ 5.
Končne določbe

1. Pravila promocijske akcije so dostopna v Trgovinah PEPCO in na spletni strani www.pepco.si.

2. Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se urejajo skladno s slovensko zakonodajo.

3. Morebitne spore iz naslova izpolnjevanja obveznosti iz Promocijske akcije bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Priloge:

– Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji
– Priloga št. 2 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta

Priloga št. 1 – Kategorije izdelkov, ki sodelujejo v Promocijski akciji

• PLU 316796 Sveča „silver & gold“ s pokrovom 13,5 x 13,5 x 8 cm
• PLU 600942 Sveča

Priloga št. 2 – Pravilnik o združevanju akcijskih izdelkov v nabore izdelkov in način obračunavanja popusta

Združevanje promocijskih izdelkov v nabore
Nabori izdelkov so sestavljenih iz 3 ali več izdelkov. Ob nakupu več kot 3 promocijskih izdelkov bodo le-ti združeni v naslednje nabore:
I. Če kupite 3 ali več promocijskih izdelkov, bodo vsi kupljeni promocijski izdelki združeni v en nabor;
II. Če kupite promocijske izdelke v količini, ki ni večkratnik števila 3, bosta najdražja ali 2 najdražja kupljena promocijska izdelka izključena Promocijske akcije in ne bosta vključena v nabor, preostali promocijski izdelki pa bodo združeni v en nabor.

Seštevanje in obračun popustov
V primeru nakupa nabora 3 promocijskih izdelkov se popust obračuna v višini najugodnejšega promocijskega izdelka. V primeru nakupa večjega števila promocijskih izdelkov v sklopu nabora, se promocijski izdelki razvrstijo glede na njihovo ceno, popust pa se prizna v seštevku cen najugodnejših promocijskih izdelkov v naboru. V tem primeru se popust na promocijske izdelke, vključene v nabor, sorazmerno porazdeli na vse promocijske izdelke v naboru.
Primeri izračuna popustov
Primer I
Udeleženec kupi 3 promocijske izdelke:
– prvi po ceni 10,00 EUR
– drugi po ceni 20,00 EUR
– tretji po ceni 20,00 EUR

Višina popusta za tak nabor je 10,00 EUR. Popust je vključen v račun sorazmerno s cenami 3 promocijskih izdelkov, ki bodo po obračunu popusta znašale 2,00 EUR, 4,00 EUR in 4,00 EUR. Po odobritvi popusta bo udeleženec za ta nabor plačal skupno 40,00 EUR (namesto 50,00 EUR).

Primer II
Udeleženec kupi 6 promocijskih izdelkov:
– prvi po ceni 5,00 EUR
– drugi po ceni 6,00 EUR
– tretji po ceni 7,00 EUR
– četrti po ceni 10,00 EUR
– peti po ceni 15,00 EUR
– šesti po ceni 20,00 EUR

višina popusta za tak nabor je 11,00 EUR (seštevek cen 2 najugodnejših promocijskih izdelkov). Popust je vključen v račun sorazmerno cenam promocijskih izdelkov, in sicer:
– cena prvega izdelka na računu bo 4,13 EUR
– cena drugega izdelka na računu bo 4,95 EUR
– cena tretjega izdelka na računu bo 5,78 EUR
– cena četrtega izdelka na računu bo 8,25 EUR
– cena petega izdelka na računu bo 12,38 EUR
– cena šestega izdelka na računu bo 16,51 EUR

Po obračunu popusta bo udeleženec za oba nabora plačal skupno 52,00 EUR (namesto 63,00 EUR).

Primer III
Udeleženec kupi 7 promocijskih izdelkov:
– prvi po ceni 10,00 EUR
– drugi po ceni 10,00 EUR
– tretji po ceni 12,00 EUR
– četrti po ceni 20,00 EUR
– peti po ceni 25,00 EUR
– šesti po ceni 30,00 EUR
– sedmi po ceni 30,00 EUR
Sedmi najdražji promocijski izdelek ni v naboru. Skupni znesek popusta je 20,00 EUR. Popust je vključen v račun sorazmerno cenam promocijskih izdelkov, in sicer:
– cena prvega izdelka na računu bo 8,13 EUR
– cena drugega izdelka na računu bo 8,13 EUR
– cena tretjega izdelka na računu bo 9,76 EUR
– cena četrtega izdelka na računu bo 16,26 EUR
– cena petega izdelka na računu bo 20,33 EUR
– cena šestega izdelka na računu bo 24,39 EUR
– cena sedmega izdelka na računu bo 30,00 EUR

Po obračunu popusta bo udeleženec plačal skupno 117,00 EUR (namesto 137,00 EUR).

Deli:

Zakaj se splača kupovati v Pepco?

Vedno smo blizu vas

Trgovine Pepco so na voljo skoraj po vsej državi.

Vedno nizke cene

V trgovinah Pepco noste našli vse kar potrebujete, po nizkih cenah.

Široka izbira

V trgovinah Pepco boste našli široko paleto izdelkov zase, svojo družino in dom.

Kupujte z zaupanjem

Imate 30-dnevno pravico vrnitve blaga v kateri koli trgovini v državi.